A Mallorca heyà massa moxos
pêrque no’lzhi’gradan es càns
que de Llengo tots van coxos
y son cuatre “gats” catalàns

Emb un tort, un cóx y un sórd
varen formà’s govèrn
y qui no’s mallorquí bórd
sab qu’es català ês estèrn

Mos ròban sa nostra Llengo Baléà
despressían sa castellana
mos empèltan sa catalana
y mos déxam compixà

Coím lo que sembram
si no’m sembrad demunt ròca
Baléàs bòna tèrra, rèl y sòca
y’s català pòca Llengo y passa fam

Es moxêt ja pod miulà
que l’escólti’s qui presumêx de rateta
que cuand li peg mal’estreta
será cuand s’enrecordi d’es ca

Escrit’emb sa nostra Llengo p’En Toméu Garau y’n Guiem Amengual