Bòna nit ròs’encarnada,
bòna nit clavell florid,
bòna nit altra vegada,
bòna nit y bòna nit.
 
(De Na Juana)