Es primé Congrés de Filología Baléà va sê organisad pe’s’Acadèmi de sa Llengo Baléà y se va fé a prinsipis de 1993 a sa ciutad de Palma de Mallorca. Sas fotos qu’acompañan aquesta crònica correspònen a s’atte de claussura, que se fé en es saló d’attes d’es BBV dins es claustre de Sant Antoniêt, en es carré de San Mikèl, a Palma de Mallorca.

Prenguéren part an aquest Congrés dòña Hella Schlumberger, Dottora romanista. Don Tòni Corró, Engiñé Tècnic y Llingüista. Don Sebastián Fuertes, Professó de Secundari. Dòña María Capart, Professora de Francês y de Provensal.  Don Mikèl Garau, Llingüista y Historiadó. Don Emili Míedes, Professó de Llatí, de Valencià y d’Occità. Y Don Fernando d’Auleza, Letsicografiste.

A lo llarg d’es Congrés se presentaren sas siguiens ponèncis:

Per part de don Emili Míedes: Els sufixs llatins -antia, -entia, dins el Valencià, Provençal, Baléà, Francês, Rumà, Bearnés, Occità y Llemosí.

Per part de don Sebastián Fuertes: Es no us de “r” romànica final a n’es noms. //Ets artículs baléàs “es, sa”.

Per part de don Mikèl Garau: Aprotsimació a s’històri y evolusió de sa llengo baléà. // Us de sa lletra “c”. // Ets infinitius en Baléà. // Sas desinènsis -anci, -ènci.

Emb aquestas ponènsis y emb sos estudis y modificassións fétas y aprovadas de sas gramàticas mallorquinas d’En Juan Pèp Amengual, se posà sa llevó de lo que més endevant donaría còma resultad sa pubblicassió de sa Gramàtica Normativa d’es Baléà.

Don Jusep Payá Alberola, escritó, Membre de sa centenari “Real Academia de la Cultura Valenciana” y d’es grupo cultural ilicità “Regne de Valencia”. Va lliggí sa conferènci titulada: La problemática de la imposición del catalán en Valencia.

Dòña Espéransa Vidal Reynés, Presidenta de s’assossiassió cultural “Embajada Cultural Balear”, va lliggí unas poesías en baléà d’es seú llibre de poèmas titulad: Es molíns de Campanêt.

Don Juan García Sentandreu, Missè y Secretari de s’entidat “Asociación de Titulados Universitarios” de Valènci, donà conte d’es plets Contensiosos posads contra s’imposissió d’es català, y goñads a sa Generalitat de Valènsi.

Don Josep Lluís Pascual y dòña Vicenta Salvador, representans de s’entidat valenciana “Lo Rat Penat”, imposà a n’es congressistes s’embléma de s’entidad.

Estalonaren y avalaren es Congrés sas siguiens entidats y personas:

Acadèmi d’Estudis Històrics Baléàrics // Embajada Cultural Balear // Assossiassió Mossên Alcover // Real Academia de Cultura Valenciana // Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia // Lo Rat Penat // Círculo Cultural Aparisi y Guijarro // Asociació Cultural amics de la Real Academia de Cultura Valenciana // Asociació Cardona y Vives de Burriana // Asociación Valenciana de Profesionales Universitarios // Ateneo de la Cultura Valenciana y Grup de Dones Valencianes.

D. Vicente Giner Boira, Missè d’es “Tribunal de les Aigues de Valencia”.

D. Francisco Orti Ciscar, Dottó en Psicología. Professó Emèrit de s’Universidat de Valènci.

Dª Antonia Vila Ferri, Professora de llengo valenciana.

D. Pedro Vernia Martínez, Dottó Honoris Causa per s’Universidat de Budapest.

D. Pedro Belmonte Hurtado, Mèstre en Gay Saber.

D. José Chiquillo Barber, Missè.

D. Francisco Fernández, Llissensiad emb Històri de s’Art.

Dr. Don Juan A. Ruíz Santamaría, Membre de s’Ateneo de la Cultura Valenciana.

D. Josep María Bouda Sanambrosio, President de s’assossiassió cultural Lo Rat Penat.

Dª Elisa Miralles Tortosa, Presidenta de  s’assossiassió cultural Joanot Martorell.

D. José Aparicio Pérez, Secretari Perpètuu de sa Real Academia de Cultura Valenciana.

D. José Real Cruz, President de s’assossiassió cultural La Murta.

D. Pedro Aguilar Pascual, President d’es Grup d’Acció Valencianista.

Rvdo. D. Ricardo Garzón // Rvdo. D. Salvador Gómez.