S’Acadèmi vol esprésà y donà s’enhòrabòna a n’aquestas personas

qu’han escrit a n’aquestas pancartas ahón sa pod lleggí INC’ANIMAL.

Emb axò volêm di que s’ha fet un’elisió tan preciosa com ês sa nostr’escrittura baléà.

Per lo qu’eu penjarêm a sa nostra pàgina web a s’apartad d’es blog y axí’u podràn lleggí.

Enhòrabòna al·lots y al·lòtas.

(Sa llàstim’ês qu’a sa crònica s’hagui’sguerrad s’escrittura)